Kierunek studiów magisterskich: Analiza Danych – Big Data

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie od semestru letniego roku akademickiego 2014/2015 rusza nowy kierunek studiów „Analiza danych – Big Data”!

W założeniach do strategii SGH ustalono, że: „Podniesienie poziomu kształcenia oraz zwiększenie atrakcyjności oferty wymaga zapewnienia porównywalności programów kształcenia z programami najlepszych ekonomicznych uczelni europejskich, wzmocnienia pozycji Szkoły w zakresie kształcenia na poziomie magisterskim i doktorskim, zapewnienia interdyscyplinarności nauczania, ścisłego powiązania oferty dydaktycznej z badaniami prowadzonymi przez pracowników, uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej poprzez stałą współpracę z praktyką gospodarczą oraz intensyfikacji współpracy instytucjonalnej z innymi szkołami wyższymi. Szkoła Główna Handlowa powinna tak kształtować profil absolwenta poprzez realizowany program studiów, metody nauczania i system studiowania, a także poprzez swoją kulturę organizacyjną, aby kompetencje absolwenta nie tylko były dostosowane do obecnych potrzeb rynku, lecz pozwalały te potrzeby kreować. Tempo i żywiołowość zmian w otoczeniu oraz wyniki badań prowadzonych wśród absolwentów i pracodawców jednoznacznie wskazują na konieczność zapewnienia elastyczności kształcenia oraz wyposażania absolwentów poza wiedzą specjalistyczną w wiedzę o charakterze uniwersalnym.”

Program kształcenia na kierunku Analiza danych – Big Data wychodzi naprzeciw tak określonej misji SGH. Uzyskane przez absolwenta kompetencje pozwolą rozpoznawać i rozwiązywać różnorodne – tak aktualne, jak i te, które mogą się pojawić w przyszłości – problemy dotyczące pozyskania, porządkowania, składowania i analizy dużych wolumenów danych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, a także będą kreować na rynku nowe potrzeby związane z analizą dużych wolumenów danych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk i procesów zachodzących w sferze gospodarczej.

Ogólne cele kształcenia

Wolumen danych generowanych przez  organizacje gospodarcze, a także uczestników gry rynkowej daje ogromne pole do analiz, stwarzając tym samym wyzwanie dla specjalistów z branży informatycznej oraz analityków danych. Problem stanowi ogromny i wciąż rosnący wolumen danych, ich dynamika i różnorodność. Kierunek studiów Analiza Danych – Big Data  na podstawie silnych podstaw teoretycznych kształcił będzie specjalistów w zakresie pozyskiwania danych – zarówno strukturalnych, jak i niestrukturalnych – z różnych źródeł (np. bazy danych, hurtownie danych, internet, pliki tekstowe, dane sensoryczne i geolokacyjne) oraz ich analizy, obejmującej szukanie ukrytych zależności, wydobywanie wiedzy, budowanie modeli prognostycznych i symulacyjnych oraz interpretację i implementację biznesową wyników analizy.

Możliwość zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów

Absolwent kierunku, jako specjalista zaawansowanej analizy danych, może znaleźć zatrudnienie w biznesie (przedsiębiorstwa produkcyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne i inne), administracji publicznej oraz w centrach badawczych wyspecjalizowanych w zaawansowanej analityce danych. Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Oczekiwane kompetencje absolwenta

Absolwent kierunku Analiza Danych – Big Data zdobędzie zaawansowaną wiedzę w zakresie wykorzystania analizy danych o wielkich wolumenach do rozwiązywania problemów ekonomicznych i gospodarczych. Oprócz wiedzy ekonomicznej wyróżniać go będzie bardzo dobra znajomość metod i narzędzi informatycznych, matematycznych i statystycznych. Będzie potrafił zidentyfikować źródła danych (strukturalnych i niestrukturalnych) w zależności od różnorakich celów biznesowych, rozumieć zasady ich gromadzenia i wykorzystania przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, takich jak hurtownie danych oraz nie SQL-owe (NoSQL) bazy danych, budować modele służące do ich analizy, tworzyć wizualizację wyników uwzględniających ich dynamikę i różnorodność oraz wydobywać na tej podstawie ukrytą wiedzę, zauważać nieoczywiste prawidłowości i wyciągać odpowiednie wnioski usprawniające działalność gospodarczą.

Specyfika kierunku

Kierunek Analiza Danych – Big Data zdecydowanie różni się od pozostałych kierunków oferowanych w SGH ze względu na cele kształcenia oraz zakres wiedzy i umiejętności absolwenta. Oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii nabywane w ramach studiów na tym kierunku wiedza i umiejętności z zakresu informatyki, matematyki i statystyki, są niezbędne do identyfikowania, pozyskiwania, składowania i analizy danych o dużym wolumenie oraz rozwiązywania problemów z tym związanych, a także do skutecznego wykorzystywania rezultatów zaawansowanych analiz w działalności gospodarczej.

Kadra akademicka

Kadra akademicka kierunku to pracownicy Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Instytutu Statystyki i Demografii, Instytutu Ekonometrii oraz Katedry Matematyki i Ekonomii Matematycznej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, w tym pracownicy naukowi o uznanym dorobku naukowym i międzynarodowej renomie, którzy prowadzą badania naukowe przy współpracy z zagranicą, włączając swoje najnowsze wyniki do procesu dydaktycznego. Na kierunku planuje się także zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących z uznanych uczelni zagranicznych oraz przez praktyków pochodzących z firm wyspecjalizowanych w obszarach objętych kierunkiem, z którymi planowana jest intensywna współpraca, także w zakresie wykorzystywanych narzędzi.

Plan i program kształcenia (prosimy szukać po nazwie kierunku w wersji polskiej lub angielskiej)

Rekrutacja

 

Comments are closed.